THANH NIÊN VIỆT NAM NGƯỜI CHỦ TƯƠNG LAI CỦA ĐẤT NƯỚC

Tác Giả : John Lee – VHN.NET

Trong cuốn sách “1999 – chiến thắng không cần chiến tranh”, Ních-xơn cựu tổng thống Mỹ đã xác định rằng: “Mặt trận tư tưởng là mặt trận quyết định nhất, toàn bộ vũ khí của chúng ta, các hoạt động mậu dịch, viện trợ, quan hệ kinh tế sẽ không đi đến đâu nếu chúng ta thất bại trên mặt trận tư tưởng”. Trên lĩnh vực tư tưởng, các tổ chức thù địch và bọn phản động lưu vong tập trung phản kích, phủ định nhằm xóa bỏ chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đây là hoạt động mũi nhọn, đột phá để thực hiện ý đồ chiến lược làm chuyển hóa từ bên trong và bên trên của Đảng và Nhà nước xã hội chủ nghĩa của Việt Nam. Đánh phá vào chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh để nhằm phá vỡ nền tảng tư tưởng của Đảng và của xã hội Việt Nam, tạo ra một “Hoài nghi” và “xét lại” những gì mà cả một quá trình lịch sử chói lọi và bi hùng dân tộc này đã trải qua với những câu hỏi lập lờ “Đúng hay không”? “Nên hay không nên”? trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho những ý đồ phân rã một xã hội đồng thuận mất hết khả năng “Đề kháng” trước sự tấn công từ nhiều hướng của các thế lực chống phá đất nước.

Việt Nam là nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên ở khu vực Đông Nam á, Không khuất phục được nhân dân Việt Nam bằng vũ lực, chủ nghĩa đế quốc, các thế lực phản động, thù địch thay đổi phương thức, thủ đoạn, dùng “diễn biến hòa bình” kết hợp bạo loạn lật đổ để chống phá chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Đặc biệt, sau khi Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu tan rã, đất nước Việt Nam đã không sụp đổ theo, mà ngược lại, đã đổi mới thành công, vững bước tiến lên trong một thế giới đầy biến động. Điều đó đã làm cho họ thất vọng. Về mặt địa lý, trong quan hệ quốc tế, Việt Nam có một vị trí hết sức quan trọng về địa – chính trị, địa – kinh tế và địa – quân sự. Do vị trí đó, sự tiếp tục tồn tại và phát triển của một nước xã hội chủ nghĩa và của một Đảng Cộng sản cầm quyền ở Đông Nam á làm cho các lực lượng chống cộng tìm mọi cách để chống phá hòng làm sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa,, làm tan rã Đảng Cộng sản Việt Nam.

Để thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, các thế lực chống cộng tìm mọi cách du nhập lối sống, đạo đức, văn hóa tư sản vào Việt Nam, làm cho văn hóa của chúng ta đi chệch mục tiêu, lý tưởng yêu nước và chủ nghĩa xã hội, phá hoại, làm xói mòn nền tảng và các giá trị đạo đức, văn hóa tốt đẹp của dân tộc, đặc biệt là thế hệ trẻ, nhằm tạo ra một thế hệ sống theo chủ nghĩa thực dụng,mất gốc, thích ăn chơi, vụ lợi, vị kỷ, và sẵn sàng “Xét lại quá khứ” của ông cha”… các lực lượng phản động bên trong và bên ngoài phối hợp với nhau để đưa một số lượng lớn tài liệu, sách báo, tờ rơi, băng hình, băng nhạc có nội dung phản động, đồi trụy vào Việt Nam. Đặc biệt, trên mạng in-tơ-net, chúng đưa nhiều thông tin sai lệch, bịa đặt, lấp lửng, gật gân để nhiều người trẻ truy cập và mời chào tham luận làm ra vẻ “Vô tư, khách quan” và luôn thòng theo một câu “chúng tôi tôn trọng ý kiến cá nhân” ?. Chúng khoét sâu vào những vụ việc tham nhũng, tiêu cực trong xã hội được báo chí trong nước đăng tải hướng luồng dư luận vào những vụ việc này để kích động lớp trẻ bất mãn với cái chúng gọi là “Thảm trạng của đất nước”?! qua đó đã có những tác động rất xấu đến nhận thức, tình cảm, văn hóa, lối sống của một bộ phận giới trẻ là cư dân mạng.

Thanh niên là lực lượng xã hội có vị trí, vai trò to lớn, là rường cột, là người chủ tương lai của đất nước, là nhân tố quan trọng quyết định tương lai, vận mệnh của dân tộc “nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do thanh niên”. Trong suốt quá trình lãnh đạo sự nghiệp cách mạng Việt Nam, Đảng CSVN và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn giành sự quan tâm đặc biệt đến việc giáo dục bồi dưỡng toàn diện cho thế hệ trẻ, động viên, tổ chức và phát huy sức mạnh to lớn của thanh thiếu niên, đóng góp vào sự nghiệp cách mạng. Đảng đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, coi trọng công tác giáo dục cho thanh thiếu niên, coi đây là một trong những nhiệm vụ có ý nghĩa to lớn, rất quan trọng nhằm nâng cao nhận thức, khả năng sẵn sàng thực hiện thắng lợi công cuộc bảo vệ Tổ quốc cho thế hệ tương lai của đất nước.Trên các trang mạng chống phá Việt Nam, bọn phản động lưu vong và cái gọi là “Nhà dân chủ” trong nước tập trung mọi cố gắng để chứng minh sự “lỗi thời” của chủ nghĩa Mác – Lê-nin, phủ nhận bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Chúng còn vu cáo Đảng ta đã “đem chủ nghĩa Mác – Lê-nin áp dụng máy móc, gượng ép vào Việt Nam”, đồng thời quảng cáo cho mô hình “xã hội dân chủ”. Chúng nuôi dưỡng, kích động các khuynh hướng cơ hội, kiểu như “dám nghĩ, dám làm” … trong giới trẻ nhằm tạo ra sự đối lập với hệ tư tưởng của thế hệ cha ông đang theo đuổi từ đó tạo ra sự xung đột trong đời sống tinh thần, tư tưởng, tình cảm, giữa các thế hệ.

Khu vực Đông Nam Á trở thành tâm điểm thu hút sự quan tâm và gia tăng ảnh hưởng của các nước lớn, đồng thời xuất hiện những nhân tố bất ổn mới. Trong nước, các thế lực thù địch và bọn phản động đang ra sức chống phá sự nghiệp cách mạng Việt Nam bằng chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ dưới nhiều hình thức, thủ đoạn nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, kích động, lôi kéo nhân dân, thanh niên tham gia biểu tình… trong đó, chủ yếu tập trung vào giới trẻ, hòng lung lạc niềm tin của thanh niên với Đảng, gây mất ổn định chính trị xã hội đất nước, tiến tới làm thay đổi chế độ chính trị XHCN ở Việt Nam. Vì vậy, tăng cường công tác giáo dục cho thanh thiếu niên là yêu cầu tất yếu, cấp bách, là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc hiện nay.
Đặc biệt là Mỹ yêu cầu Việt Nam mở của dịch vụ giáo dục không hạn chế nhằm từng bước tác động làm thay đổi tận gốc nhân cách của học sinh, sinh viên theo định hướng giá trị toàn cầu về mọi mặt của họ để cuối cùng là thu hút, lôi cuốn một bộ phận đáng kể những thành viên có năng lực nhất của Việt Nam nghĩ như họ, làm theo họ, mà họ đang muốn làm ông chủ của toàn bộ thế giới này. Cách triển khai ý đồ được che đậy tinh vi. Rất tiếc là trong chúng ta thì lại có một số người chưa thấy, hoặc có thấy nhưng lại chủ quan. Việt Nam đã chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, nền giáo dục của Việt Nam phải đào tạo cho được những con người xã hội chủ nghĩa thông minh, tài giỏi nhiều mặt, kiên định và sẵn sàng xả thân vì lí tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội như các thế hệ cha anh đã xả thân trước đây. Với âm mưu “Diễn biến hòa bình”, lợi dụng “ Tự do, dân chủ, dân quyền, dân tộc, tôn giáo…” để kích động gây rối trật tự, an ninh xã hội, lối kéo đặc biệt là giới trẻ trong nước, vì vậy, cần phải tích cực giáo dục cho giới trẻ sinh nhận thức được âm mưu thâm độc của kẻ thù, đồng thời nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng nói chung, giáo dục đạo đức nói riêng cho thế hệ trẻ, là vấn đề cấp thiết, đặc biệt chú trọng trong giai đoạn hiện nay.

Xuyên tạc lịch sử, gây hồ nghi cho lớp trẻ, lợi dụng nhiệt huyết yêu nước, kích động tư tưởng chống Trung Quốc, chống lại chính quyền, vi phạm pháp luật, … Với những thay đổi tinh vi cả về thủ đoạn và sách lược hòng nắm lấy lực lượng “chiến lược” này, bọn chống cộng ở hải ngoại và phản động trong nước đang nuôi giấc mộng “Chiến thắng không cần chiến tranh”, “chiến tranh không khói thuốc súng”, chúng đang tấn công mạnh mẽ trên các lĩnh vực tư tưởng-văn hoá, coi đây là mũi đột phá nhằm xoá bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Đánh vào giới trẻ là học sinh, sinh viên, chính là làm chuyển hoá tư tưởng dẫn tới quá trình “tự diễn biến”, “tẩy não đỏ thành xanh”.Thời gian qua, các thế lực phản động, thù địch tìm mọi cách thực hiện âm mưu này hòng “phá vỡ thế đồng nhất một khối của Đảng Cộng sản Việt Nam” và “làm cho phân tán chế độ cộng sản Việt Nam thành nhiều trào lưu đối kháng nhau” như tuyên bố đầy tham vọng và ảo tưởng của một số kẻ phản động là người Việt sống lưu vong.

Vấn đề giáo dục, định hướng cho giới trẻ Việt Nam chỉ có thể do chúng ta giải quyết bằng nỗ lực và trí tuệ của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam và sự quản lí của Nhà nước Việt Nam, chứ nhất quyết không thả nổi để bất cứ một thế lực nào hoặc một nước nào đó khuynh đảo, và quyết ngăn chặn mưu đồ lợi dụng thế hệ tiếp nối hòng làm biến dạng mục tiêu của lớp người kế tục, sự nghiệp cách mạng của cha ông, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Cuộc đấu tranh với âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch là một cuộc chiến đấu gian khổ, sẽ rất quyết liệt, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, tin rằng chúng ta sẽ thắng như đã từng chiến thắng bọn đế quốc xâm lược, giữ được độc lập và thống nhất quốc gia, đưa nước ta ra khỏi cảnh đói nghèo và kém phát triển bằng chính trí tuệ, sức lực của mình, vững bước đi lên theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Theo: viethaingoai.net

Categories: Nhân dân Việt Nam | Nhãn: , | Bình luận về bài viết này

Điều hướng bài viết

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: