TẠI SAO CHÚNG TA KHÔNG CHẤP NHẬN ĐA ĐẢNG?

Mực tàu – Trong thời gian qua, với nhiều những lý lẽ ngụy biện không ít người có quan điểm là xóa bỏ điều 4 Hiến pháp, đòi đa nguyên đa đảng đối lập nó giúp cho đất nước phát triển giàu mạnh thêm, nhân dân có cuộc sống ấm no hạnh phúc, nhà nhà có cơm no áo mặc. Lợi dụng một số những sai lầm, yếu kém trong quá trình lãnh đạo xây dựng đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam, một số ít người đòi Đảng Cộng sản từ bỏ vai trò lãnh đạo mình. Một số người vin vào chủ nghĩa Mác cho rằng: mâu thuẫn là động lực của sự phát triển nên tuyên truyền Việt Nam muốn phát triển thì phải đa đảng, khi đó mới có sự cạnh tranh thì Việt Nam mới có thể phát triển…

Vậy tại sao chúng ta không chấp nhận đa đảng?

Thứ nhất, những quan điểm sai trái trên đều do các đối tượng bất mãn với chế độ, các thế lực thù địch trong và ngoài nước, nhất là các tổ chức phản động lưu vong chống phá nước ta một cách nhiệt tình đặt ra không phải là nguyện vọng của đông đảo nhân dân Việt Nam. Chúng dùng mọi biện pháp thủ đoạn, bằng bất kỳ giá nào cũng phải lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Phương pháp, thủ đoạn như tuyên truyền xuyên tạc, phỉ báng chế độ, chính sách của nhà nước. Trên internet qua các phương tiện truyền thông đại chúng tấn công vào quan điểm tư tưởng của nhân dân và nhất là tư tưởng của các nhà lãnh đạo cấp cao của nhà nước…

Đa nguyên, đa đảng sẽ làm cho đất nước ta hỗn loạn, đây cũng chính là tiền đề cơ bản của cái gọi là “diễn biến hòa bình”, “cách mạng màu”, “cách mạng da cam”, “cách mạng đường phố” và “bạo loạn lật đổ” mà các thế lực thù địch với Việt Nam đã thực hiện ở nhiều nước trên thế giới. Trong con đường mà các thế lực thù địch vạch ra để lật đổ CNXH tại Việt Nam là phải thành lập được một tổ chức chính trị đối lập với Đảng Cộng sản ở Việt Nam.

Như vậy, những người tuyên truyền đòi đa đảng ở Việt Nam không hề nhằm muốn Việt Nam phát triển, nhân dân Việt Nam ấm no, hạnh phúc, đó chỉ là lời lẽ ngụy biện để lừa phỉnh nhân dân ta mà thôi. Thực chất là chúng muốn Việt Nam lâm vào tình cảnh hỗn loạn, muốn nhân dân ta vào hoàn cảnh xung đột lẫn nhau, muốn xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, muốn hướng lái Việt Nam theo con đường tư bản chủ nghĩa.

Thứ hai, Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành lực lượng duy nhất lãnh đạo cách mạng và nhân dân Việt Nam là sự lựa chọn của lịch sử. Lịch sử cách mạng Việt Nam thời kháng chiến chống thực dân, đế quốc đã xuất hiện và phủ định đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập như một tất yếu tự nhiên. Năm 1945, Đảng Cộng sản Đông Dương lãnh đạo toàn dân tộc đứng lên khởi nghĩa, giành chính quyền, thiết lập nên Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đặt quyền lợi của quốc gia, dân tộc lên trên hết nên trong những ngày đầu gìn giữ chính quyền và nền độc lập dân tộc. Đảng ta đã tự tuyên bố giải tán và Chính phủ do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu đã mở rộng thành phần cho mọi tổ chức, chính đảng cùng tham gia lãnh đạo đất nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã rất suốt sáng khi không thâu tóm quyền lực mà chia đều cho các tổ chức khác để cùng chung tay chống quân thù. Đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo đã đấu tranh, đánh tan các tổ chức phản động, loại bỏ những quan điểm đường lối đi ngược lại với lợi ích dân tộc. Sau 1954, Đảng ta cũng chủ trương tổng tuyển cử tự do, thành lập chính phủ liên hiệp, thống nhất nước nhà. Nhưng chính chính quyền Ngô Đình Diệm đã bác bỏ và phủ nhận thể chế đa nguyên đó.

Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Mặt khác thế lực phong kiến, được sự tiếp sức của đế quốc Mỹ, các tổ chức phản động ở miền Nam cũng đã từng lập nên một chính thể đa nguyên với sự tham gia của nhiều đảng phái. Nhưng mục đích chính trị của các đảng phái đó lại chống lại nền độc lập dân tộc và quyền lợi của nhân dân lao động, nên nhân dân cả nước ta đã đứng lên lật đổ thể chế chính trị đó, thiết lập nên nền chính trị nhất nguyên và lựa chọn Đảng Cộng sản Việt Nam là người đại diện duy nhất cho quyền lợi của nhân dân lao động và cả dân tộc Việt Nam.

Đảng Cộng sản Việt Nam – một chính đảng duy nhất lãnh đạo cách mạng Việt Nam đã và đang không ngừng xây dựng và phát huy đầy đủ quyền làm chủ của nhân dân trên thực tế trong nền chính trị nhất nguyên. Nền chính trị nhất nguyên ở nước ta là do nhân dân vì nhân dân ta lựa chọn từ chính những trải nghiệm trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Thứ ba, Đảng Cộng sản Việt Nam đã và đang khẳng định là lực lượng duy nhất có khả năng lãnh đạo cách mạng và nhân dân Việt Nam. Nhân dân Việt Nam dưới sự chỉ đạo dẫn dắt của Đảng Cộng sản Việt Nam – đại diện cho giai cấp công nhân hiện đại, dân tộc Việt Nam tuy chưa được sống ấm no hạnh phúc, nhưng chúng ta có quyền tự hào vì được sống với hòa bình và nền chính trị ổn định trong đó đặc biệt chúng ta đã tổ chức thành công các hội nghị lớn thế giới mà không phải lo sợ trước khủng bố. Nhìn vào thành quả, nước ta đã có nhiều bước phát triển to lớn về chính trị kinh tế và văn hóa, đời sống của nhân dân được cải thiện, điều đó là nhờ sự lãnh đạo và dẫn dắt của Đảng, được thể chế hóa vào điều 4 Hiến pháp.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự nghiệp cách mạng ở nước ta đã đem lại những quyền cơ bản nhất cho quốc gia, dân tộc và toàn thể nhân dân lao động.

Đó là độc lập, tự do cho dân tộc; là quyền tự quyết dân tộc, quyền bình đẳng với mọi quốc gia khác trong việc lựa chọn con đường phát triển đi lên của mình; là quyền tự do lập hiến và lập pháp, lựa chọn và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân; là quyền bình đẳng giữa các dân tộc, giữa các thành phần kinh tế; quyền tự do làm giàu theo pháp luật, phát huy dân chủ gắn liền với giữ vững kỷ cương xã hội; là sự phát triển trong đa dạng các sắc màu văn hóa dân tộc; là sự tiến bộ trong giáo dục, văn hóa, xã hội, khoa học và công nghệ nhằm mục tiêu vì sự tiến bộ và phát triển toàn diện con người…

Những thành tựu không thể phủ nhận của nền chính trị nhất nguyên đó đã khẳng định và ngày càng củng cố vững chắc hơn vai trò lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta.

Đăng bởi Quỳnh Lê

Theo: blogspot.co.uk

Categories: Blogger | Nhãn: | 5 bình luận

Điều hướng bài viết

5 thoughts on “TẠI SAO CHÚNG TA KHÔNG CHẤP NHẬN ĐA ĐẢNG?

 1. Chủ Nghĩa Việt Nam

  Bài viết rất hay, nhưng Đảng ta phải chống được tham nhũng thì dân mới tin, Nếu Đảng đủ tự tin thì trưng cầu dân ý xem bao nhiêu người VN tin theo Đảng, Ngày xưa đánh Pháp 98% người Việt Nam đi theo Đảng và Bác Hồ ….. từ năm 1975 đến nay giảm dần theo năm tháng…. Người dân VN họ luôn theo đảng và lắng nghe đảng, nhìn đảng nói và làm…..”một đảng ngày hôm qua được nhiều người yêu mến không nhất thiết ngày hôm nay vẫn được nhiều người yêu mến nếu không còn trong sáng nữa nếu rơi vào chủ nghĩa cá nhân….” Trong kháng chiến chống Pháp Bác Hồ đã giải tán đảng cộng sản và thành lập đảng xã hội…. ngày nay đảng ta cũng nên làm như vậy thì người dân ta sẽ yêu mến đảng như xưa…..

 2. Hoàng Văn Hùng

  TẠI SAO CHÚNG MÀY KHÔNG CHẤP NHẬN ĐA ĐẢNG? Bởi chúng mày đã thành BĂNG ĐẢNG CƯỚP. Làm gì có chuyện sói chấp nhận tiếng nói của cừu!

 3. tomnguyen

  Tôi đã viết nhiều kiến nghị . Nhà nước VN phải khuấy động Biển Đông bằng du kích chiến như đã làm lúc HD981 xâm phạm . Hải quân ta yếu , nhưng cứ dùng vài tàu chạy gần Hoàng Sa , Trường Sa mà Tàu Cọng chiếm bất hợp pháp . Khi tàu ta lại gần chúng sẽ đem nhiều tàu chiến rượt đuổi thì ta cứ chạy vòng vòng . Chúng sẽ tăng cường thêm tàu để bảo vệ thì ta cứ ngày đêm đánh du kích như thế . Đồng thơi bắt loa đòi Tàu Cọng trả lại những đảo đã chiếm của VN . Nếu chúng bắn trước thì Thế giới sẽ lên án chúng gây chiến trước . Vì thế Biển Đông sẽ bất ổn làm cho đường Hàng Hải Quốc Tế không an toàn . Vì quyền lợi các nước Nhật , Đại Hàn , Úc , Mã Lai , Mỹ sẽ nhảy vào can thiệp để ổn định đường hàng hải . VN không cần năng nỉ Mỹ ( cũng không tin anh này lắm ) , ta lấy yếu đánh mạnh đưa Thế giới phải vào cuộc chiến . CSVN hảy mạnh mẽ và cương quyết tự đứng trên đôi chân của mình . Chỉ có những người bạn như Nga , Ấn Độ là đáng tin cậy cần giúp đở VN .
  ĐÁ ĐẢO TÀU CỌNG XÂM LƯỢC BIỂN ĐẢO CỦA VN .

 4. Tâm

  Tại sao các nước trên thế giới đa đảng lại chiếm đa số ?

 5. sang

  đa đảng để loạn à ,đầu óc bã đậu

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: